Foto: Mitsubishi Motors

Mitsubishi Outlander 2022 (USA-version)