Foto: Joakim Kling

Bättre belysning ger ökad hastighet enligt ny studie

Bättre belysning på vägarna borde väl höja säkerheten? Kanske inte. En ny studie från VTI tyder på att bättre belysning i stället kan ge motsatt effekt då bilisterna höjer hastigheten.

I en ny studie från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, visar resultaten en svag men ändå tydlig tendens till ökad hastighet till följd av bättre belysning på vägarna. I studien fick sex försökspersoner köra en bestämd rutt i Linköping, dels i dagsljus, dels i mörker. Försökspersonerna fick själva välja hastighet men var tvungna att förhålla sig till trafik och hastighetsbegränsningar.

 Fem av de sex försökspersonerna visade en tendens till att höja hastigheten när de inte körde i mörker medan den sjätte tvärtom sänkte hastigheten något vid dagsljus. VTI understryker att studien är för liten för att ge några tydliga resultat men de hävdar att metoden som användes vid studien fungerar och att det finns anledning att göra ytterligare studier.

 Varje år omkommer cirka 30 personer i kollision mellan fotgängare och bilar och enligt VTI kan detta inte förklaras med dålig belysning på vägarna eftersom upptäcksavstånden till en fotgängare är långa även i mörker. VTI resonerar därför att man inte minskar risken för påkörning av fotgängare genom att öka belysningen. Tvärtom, en fördubbling av belysningsstyrkan ökar bilarnas hastighet med nästan två procent och det skulle enligt VTI kunna innebära att ytterligare någon fotgängare skulle omkomma varje år i Sverige. VTI föreslår i stället att man gör fotgängare och övergångsställen mer iögonfallande i trafiken, till exempel genom insvävningar eller olika utbyggnader vid övergångsställen.

Läs hela studien här.