Foto: Volodymyr Shtun / Shutterstock

Behovet av vägunderhåll täcks inte av Trafikverkets nya infrastrukturplan

Trafikverket har tagit fram en ny infrastrukturplan för perioden 2022-2032. Man vill satsa på hållbarhet och klimatet, men vägunderhållet halkar efter ytterligare.

Under tisdagen den 30 november redovisade Trafikverket på uppdrag av regeringen ett förslag för infrastrukturen de kommande tio åren.

I korthet handlar planen om: drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar, investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar, åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan, stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer och medel till forskning och innovation.

Om förslaget

Den ekonomiska ramen för planen uppgår till 799 miljarder kronor för tioårsperioden 2022-2032. Medlen föreslår man ska fördelas enligt följande:

• 165 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande (drift, underhåll och reinvesteringar) av statliga järnvägar.

• 197 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande av statliga vägar.

• 437 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet, varav 107 miljarder kronor ska gå till nya stambanor.

Planen som gäller i dag sattes för perioden 2018-2029. Den nya planen innebär att man ökar budgeten för vidmakthållande av vägar och järnvägar med 13 respektive 25 procent. Och anslaget till utveckling av transportsystemet är också en ökning med 25 procent.

Trots mer pengar till landets vägar räcker det inte för att stoppa förfallet av dem. Tillståndet på det statliga vägnätet har under lång tid försämrats, vilket vi skrivit om tidigare.

− Långsiktigt kommer detta att leda till ökande underhållskostnader, säger Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket.

Bristen på vägunderhåll har länge kritiserats av olika aktörer och även denna plan diskuteras nu vilt. Branschorganisationen Transportföretagen som släppte en rapport i ämnet i början av året menar att vägnätet kommer förfalla om inte anslagen höjs dramatiskt.

– Att endast 15 procent av investeringarna går till väg är inte rimligt, då mer än åtta av tio transporter sker på väg, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen. Hon fortsätter:

– Underhållsskulden på vägnätet var 20 miljarder 2020 och den kommer att öka till 42 miljarder 2030 om inte ytterligare medel tillförs vägnätet.