Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Verwendung für Pressezwecke honorarfrei

Volkswagens nya strategi presenterad – ”Tillsammans”

Volkswagen-koncernen presenterar en ny affärsplan, ”Together – Strategy 2025”, som bland annat innebär att de ska ta fram över 30 nya elbilar de närmaste åtta åren.

Volkswagen reser sig ur askan efter dieselgateskandalen. Nu presenteras ”Together – Strategy 2025” som ska får koncernen att bli ”en världsledande leverantör av hållbar mobilitet”, för att använda deras egna ord. I praktiken innebär det främst en storsatsning på eldrivna fordon. Fler än 30 nya eldrivna modeller ska presenteras fram till 2025 och försäljningsmålet anges till mellan två och tre miljoner bilar per år.

Samtidigt ska koncernen satsa mer på batterier, digitala lösningar och självkörande bilar. Satsningen, den största inom koncernen någonsin, omfattar också omstruktureringar i verksamheten. Effektivitet, bland annat rörande komponenthanteringen, ska 2025 gett en ökad avkastning på 15 procent.

– Volkswagen-koncernen kommer att vara mer fokuserad, effektiv, innovativ, kundorienterad och hållbar – och systematiskt inriktad på att generera lönsam tillväxt, säger Volkswagens vd Matthias Müller.

Nedan läser du Volkswagens pressmeddelande i sin helhet.

Volkswagen AG:s nya affärsplan ”Together – Strategy 2025”

Volkswagen-koncernen lägger nu grunden för bestående framgångar i morgondagens värld av mobilitet och för dess utveckling till en världsledande leverantör av hållbar rörlighet. För att uppnå dessa mål, har ledningsgruppen – med godkännande av styrelsen – antagit ett framtidsprogram, ”TOGETHER – Strategy 2025”. I och med detta lanseras det största förändringsarbetet i koncernens historia.

Den nya koncernstrategin omfattar en rad långtgående strategiska beslut och specifika initiativ som i huvudsak syftar till att säkerställa företagets långsiktiga framtid och generera lönsam tillväxt. Detta ska uppnås genom att omfattande omvandla kärnverksamheten, att snabbt etablera en ny verksamhet för mobilitetslösningar, avsevärt öka effektiviteten samt att stärka innovationskraften och entreprenörsandan i företaget.

- Volkswagen har alltid berikat livet för miljontals människor över hela världen med sina varumärken och produkter. Vår ambition är att fortsätta den framgångssagan och spela en ledande roll i att forma fordonsbaserad mobilitet även för kommande generationer. Detta kräver att vi – efter det allvarliga bakslaget till följd av dieselfrågan – lär av våra misstag, åtgärdar brister och etablerar en företagskultur som är öppen, värderingsstyrd och som bygger på integritet, förklarade VD Matthias Müller under presentationen av företagets nya strategiska inriktning, som hölls i Wolfsburg under torsdagen.

- Vårt framtidsprogram ”TOGETHER – Strategy 2025” kommer att göra Volkswagen-koncernen mer fokuserad, effektiv, innovativ, kundorienterad och hållbar samt systematiskt inriktad på att generera lönsam tillväxt. Vi strävar efter att skapa bestående värde för alla intressenter. Detta kan bara uppnås tillsammans – med våra medarbetare och med våra kunder, aktieägare och affärspartners – samtidigt som vi är fullt medvetna om vårt ansvar gentemot samhället och miljön, fortsatte Müller.

”TOGETHER – Strategy 2025” ger ett ramverk och en kompass för Volkswagen-koncernens tilltänka utveckling från biltillverkare till en ledande leverantör av hållbar mobilitet. Den kommer att kompletteras med tillhörande strategier för koncernens varumärken som gradvis kommer att utarbetas under de kommande månaderna. Koncernen kommer att presentera det detaljerade strategiska programmet uppdelat på varumärken och funktioner, och uppbackat med konkreta åtgärder och finansiella mål, före årets slut.

Detta inkluderar även varumärket Volkswagens ”pakt för framtiden”, som varumärkets ledningsgrupp tillsammans med den fackliga organisationen har arbetat med sedan i början av juni. Den handlar om att avsevärt öka effektivitet, produktivitet och lönsamhet i syfte att trygga konkurrenskraft och sysselsättning, och att finansiera nödvändiga framtida investeringar i produkter och platser. Mot bakgrund av varumärkets betydelse för hela koncernen kommer det också att spela en nyckelroll för att uppnå koncernmålen.

Förändring av kärnverksamheten

På torsdagen presenterades de viktigaste byggstenarna i den nya koncernstrategin, som kretsar kring att transformera Volkswagen-koncernens kärnverksamhet eller, för att uttrycka det på ett annat sätt, att göra en grundläggande omläggning i beredskap för den nya tidens mobilitet. För detta kommer Volkswagen-koncernen att vässa positioneringen av koncernens varumärken och optimera fordons- och drivlineportföljen för att kunna fokusera på de mest attraktiva och snabbväxande marknadssegmenten. Dessutom kommer koncernens nuvarande produktportfölj om cirka 340 olika modellvarianter systematisk anpassas till lönsam tillväxt med regionala marknader och kundbehov i åtanke.

När det gäller fordon och drivlinor läggs särskild vikt vid e-mobilitet. Koncernen planerar ett brett initiativ på det här området och har för avsikt att lansera fler än 30 helt batteridrivna elbilar (BEV) under de kommande tio åren. Volkswagen uppskattar att sådana bilar då kan stå för ungefär en fjärdedel av den globala personbilsmarknaden. Volkswagenkoncernen uppskattar att den egna försäljningen av BEV kommer att vara mellan två och tre miljoner enheter år 2025 – motsvarande cirka 20 till 25 procent av den totala försäljningen vid tillfället.

Volkswagen-koncernen ska också i samband med detta se över och effektivisera sina modulära arkitekturer för att minska komplexiteten i utveckling och tillverkning, öka effektiviteten och därmed bättre utnyttja systemets ekonomiska fördelar.

Den regionala tillväxtstrategi som redan har inletts på särskilt attraktiva bilmarknader ska fortsätta. Volkswagen-koncernen bekräftar sina tillväxt- och investeringsplaner som redan har aviserats för Nordamerika och det fortsatta tillväxtprogrammet i Kina. I detta sammanhang avser Volkswagenkoncernen att utnyttja ekonomisegmentet – det vill säga det segment som består av fördelaktigt prissatta instegsprodukter som är, till exempel, särskilt relevanta för Asien – genom samarbeten med regionala aktörer. Diskussioner angående detta är redan långt gångna.

Nya kompetenser

En ytterligare hävstång i att omvandla kärnverksamheten är att utveckla nya kompetenser. Koncernen avser därför att på egen hand tillhandahålla de resurser som krävs för att adressera framtidens trender gällande självkörande bilar och artificiell intelligens. Målet är att licensiera ett konkurrenskraftigt och egenutvecklat självkörningssystem (self-driving system, SDS) mot slutet av detta årtionde.

Mot bakgrund av kraftigt ökande marknadsvolymer och antal sålda elbilar avser Volkswagen-koncernen under de kommande åren även att utveckla batteriteknologi som en ny kompetens. De strategiska möjligheterna för att ta del av de potentiella intäktsströmmarna på det här området, och för att utveckla batteriteknologin till en ny koncernkompetens, kommer noga att utvärderas.

Entreprenörsanda och förhållningssätt

Att förändra kärnverksamheten omfattar också att systematiskt främja en entreprenörsanda och ett entreprenöriellt förhållningssätt inom koncernen. Vid sidan av att gradvis implementera en linjeorganisationsmodell för koncernens varumärken, handlar detta i första hand om att omstrukturera verksamheten för komponenter, som för tillfället står för cirka 67 000 medarbetare på 26 platser världen över. Relevanta aktiviteter ska systematiskt kombineras över alla varumärken och strategiskt omstruktureras. Volkswagen-koncernen hoppas att en sådan omstrukturering kommer att stärka konkurrenskraften, öka effektiviteten och ge betydande bidrag till framtida områden så som e-mobilitetsinitiativ.

Volkswagen-koncernen kommer målmedvetet att följa framtida trender inom segmenten för både person- och transportbilar. För dess transportbilsverksamhet, som för tillfället består av Scania, MAN och Volkswagen Transportbilar, återupprepar koncernen det strategiska målet att skapa en global marknadsledare. Planen för Volkswagen Truck & Bus är att, som en leverantör till flera varumärken över cykeln, bli det mest lönsamma företaget inom branschen, med betydande närvaro i alla viktiga regioner. Dessa mål ska uppnås dels genom mycket närmare samarbete mellan de olika varumärkena, dels genom att stärka koncernens helhetsresultat och utöka dess globala närvaro. Nya affärsmodeller kommer också att spela en avgörande roll i detta. På medellång sikt kommer affärsenheten att utvecklas från en ren transportbilstillverkare till en leverantör av intelligenta transportlösningar.

Under den strategiska omstruktureringen av Volkswagen-koncernen kommer området finansiella tjänster också att vara en viktig källa till intäkter och en stöttepelare till dess varumärken.

- Att utveckla, bygga och sälja fordon, inklusive relaterade finansiella tjänster, kommer att fortsätta vara avgörande för Volkswagen-koncernen framöver. Men de omställningar vi nu har inlett kommer att skapa en bestående förändring i vår kärnverksamhet – och se till att vi förblir en ledande aktör på både medellång och lång sikt. Som alltid inom Volkswagen-koncernen kommer vi att ha ett ansvarfullt och gemensamt tillvägagångssätt. En sådan långtgående förändring som vi har initierat är bara möjlig att genomföra tillsammans, sa VD Matthias Müller.

Mobilitetstjänster som en ytterligare tillväxtfaktor

Den andra viktiga byggstenen i ”TOGETHER – Strategy 2025”, i kombination med förändringarna av kärnverksamheten, innefattar upprättandet av en verksamhet för mobilitetslösningar som omfattar alla varumärken. Den nya enheten kommer att utveckla och förvärva erbjudanden som är anpassade till kundernas behov – med fokus och utgångspunkt inom samåkningstjänster och on-demandmobilitetslösningar. Andra tjänster så som robottaxis, bildelning och on-demandtransport kommer sedan att samlas kring denna kärna. Volkswagen-koncernen säkrade ett första fotfäste i samåkningssegmentet genom investeringen i ett strategiskt partnerskap med on-demandtjänsten Gett.

På en snabbt växande marknad är Volkswagen-koncernen målsättning att verksamheten för nya mobilitetslösningar ska generera försäljningsintäkter i miljardklassen till år 2025.

Både transformeringen av kärnverksamheten och koncernens nya mobilitetslösningsenhet kommer kräva att Volkswagen-koncernen stärker sin traditionellt utmärkta innovationskraft och ger den en bredare bas. Koncernen driver digitalisering inom alla områden och varumärken. Samtidigt kommer företaget att i större utsträckning än tidigare förlita sig på partnerskap, förvärv och riskkapitalinvesteringar. I framtiden kommer val av investeringar att hanteras centralt i syfte att skapa maximalt mervärde för koncernen och dess varumärken.

Betydande effektiviseringsåtgärder

Totalt bedöms koncerngemensamma investeringar i framtida områden inom Strategy 2025 till tvåsiffriga miljarder. För att säkerställa finansiering krävs verksamhetsoptimeringar inom alla områden och verksamheter. Särskilt för varumärket Volkswagen kommer koncernen att sträva efter att låsa upp effektivitetspotentialen – som sett till industristandarden är betydande. Detta gäller för hela värdekedjan inom fordonsindustrin, från produktutveckling till inköp, produktion och distribution.

Mer specifikt strävar Volkswagen-koncernen efter en relation mellan capex och försäljningsintäkter inom fordonsverksamheten på 6,0 procent år 2025. Effektiviteten inom forskning- och utvecklingskostnader kommer också att förbättras avsevärt, relationen mellan FoU-kostnader till försäljningsintäkter ska sänkas till 6,0 procent. Försäljnings- och administrationskostnader, som i procent av intäkterna kraftig ökat under senare år, ska dessutom minskas till under 12 procent.

Baserat på siffrorna för räkenskapsåret 2015 räknar Volkswagen-koncernen med en mer effektiv användning av resurser att skapa möjligheter för en betydande årlig resultatförbättring. De enskilda åtgärderna på koncern-, varumärkes- och enhetsnivå kommer att specificeras under de kommande månaderna. Ytterligare medel för framtida investeringar kan också genereras genom att optimera existerande varumärkes- och investeringsportföljer.

Finansiella mål justeras

”Strategy 2025” backas upp med justerade finansiella mål.

- I linje med att vara systematiskt inriktade på att generera lönsam tillväxt ligger vårt fokus tydligt på intjäningsförmåga. Under de kommande åren kommer vi att göra allt vi kan för att kontinuerligt skapa värde för våra aktieägare baserat på en stabil finansiell ställning, förklarade koncernens finansdirektör Frank Witter.

För koncernens operativa avkastning från försäljning, som år 2015 uppgick till 6,0 procent före engångsposter, är målet en ökning till 7-8 procent till år 2025. Avkastningen på sysselsatt kapital inom kärnverksamheten är då tänkt att vara mer än 15 procent. Utdelningsandelen till aktieägare ligger kvar vid cirka 30 procent av nettovinsten.

- Framtidens Volkswagen kommer att inspirera sina kunder med fascinerande bilar, skräddarsydda finansiella tjänster och smarta mobilitetslösningar. Vi kommer att vara en teknologiledare och en förebild när det kommer till miljö, säkerhet och integritet. Volkswagen-koncernen kommer att uppnå konkurrenskraftig lönsamhet och kommer så att förbli en attraktiv investering och en utmärkt, tillförlitlig och trygg arbetsgivare. Kort sagt, Volkswagen kommer att vara ett företag som vi alla kan vara stolta över, sa VD Matthias Müller.