Dubbdäck
Dubbdäck Foto: Patrik Lindgren

”Förbjud dubbdäck – de räddar inga liv”

En docent och en professor vid Karolinska institutet skriver i dag på DN Debatt att de vill se ett förbud mot eller kraftigt begränsning av dubbdäck. Det skulle rädda liv i stället för att ta liv.

Dubbdäckens vara eller icke vara är en ständigt het och återkommande fråga. Vi har sett forskare komma med alarmerande rapporter om de farliga partiklar (PM10) som dubbdäcken river upp och som drabbar människor i form av hjärt- och lungsjukdomar som kan leda till döden.

I dag på DN Debatt skriver två medicinspecialister vid Karolinska institutet om dubbdäckens faror och att ett förbud eller kraftiga restriktioner mot dessa är på sin plats.

 De skriver att dubbdäck inte ökar trafiksäkerheten eller minskar olycksrisken vintertid, i synnerhet då det ofta råder barmark under det kalla halvåret. Åtminstone i södra och mellersta Sverige.

 Till stöd tar man upp Norge som exempel där restriktioner mot dubbdäck har minskat dubbdäcksanvändandet till omkring 15-20 procent av totala användandet av dubbdäck. Analyser i vårt västra grannland visar att antalet olyckor har sjunkit i takt med att dubbdäcksanvändandet minskat. Som följd av minskat antal dubbdäck på vägarna har en markant minskning av de farliga PM10-artiklarna uppmätts.

 De två medicinforskarna skriver att ”dubbdäck räddar inga liv – snarare tvärtom” och pekar på de studier som visar sambandet mellan ökad mängd skadliga partiklar i luften under vinterhalvåret och det antal personer som avlider till följd av hjärt/kärl- och lungsjukdomar. I en studie som de lutar sig mot har det uppvisats att en ökning av skadliga partiklar om tio gram per kubikmeter luft ökar den dagliga dödligheter i Stockholm med nästan två procent.

Debattartikeln avslutas med följande:

1. Dubbdäck ökar inte trafiksäkerhet eller olycksrisk i jämförelse med odubbade vinterdäck.

2. Dubbdäcksanvändning ökar kraftigt slitaget på vägarna med ökade kostnaden för vägunderhåll som följd.

3. Dubbdäck ökar drastiskt mycket skadliga partiklar i luften, vilket leder till en ökning av lung- och hjärt-kärlsjukdomar med ökad död som följd.

Debattartikeln kan du i sin helhet läsa här. Den är undertecknad av Bengt Fagrell, professor emeritus i medicin, specialist i hjärt/kärlsjukdomar, Karolinska institutet, och Anders Melcher, docent, specialist i klinisk fysiologi, Karolinska institutet.