Fortsatt inga fartkontroller på 120-vägar

Sedan Teknikens Världs avslöjande om den otydliga lagtexten kring vilka regler som ska gälla vid fortkörning har nu den första domen fallit. Men polisen vägrar fortfarande att kontrollera hastigheten på 120-vägar.

Den tredje januari kunde Teknikens Värld avslöja att Rikspolisstyrelsen gått ut med ett internt brev till samtliga polismyndigheter om att inte bötfälla fartsyndare på rikets totalt sex motorvägssträckor med maxhastighet 120 kilometer i timmen. 

 – Det är omöjligt att lagföra. Eftersom lagstiftningen är tveksam kommer vår personal inte att rapportera någon som överskridit 120 just nu, sa poliskommissarie Anders Arvidsson vid Rikspolisstyrelsen till Teknikens Värld då.

 Och med en lag som ingen följer finns heller inga straff att utdela. Problemet är en otydligt formulerad lagtext i trafikförordningen. Där står nämligen att inga fordon får köra fortare än 110 kilometer i timmen, vilket krockar med 120-skyltarna. 

 – Att vi gick ut med skrivelsen var för att rättsläget var lite osäkert då. Det är dumt att rapportera förseelser innan det är klargjort, säger Anders Arvidsson när Teknikens Värld söker honom på nytt.

 Detta har fått ett flertal fortkörare att överklaga sina böter, och den 17 februari kom den första domen vid Linköpings tingsrätt. Där står att läsa att rätten avslagit att undanröja ett strafföreläggande gällande en fortkörning på 216 kilometer i timmen på 120-väg.

Inte prejudicerande

 Anledningen till det är att man från åklagarens håll valt att följa en rekommendation från Utvecklingscentrum i Malmö där lagtexten analyserats av kammaråklagare. I en skrivelse som gått ut till samtliga åklagarmyndigheter i Sverige har kammaråklagare Johan Bülow gjort tolkningen att det visst finns utrymme att ge böter. Lagen kan enligt skrivelsen tolkas på tre sätt.

Det ena gäller lagen som den tolkats fram tills att Rikspolisstyrelsen lyfte fram att lagtexten kan tolkas på flera sätt –nämligen att 110 är normalt högsta hastighet fram tills att skyltar från Trafikverket tillåter 120.

En annan tolkning är att bashastigheten på motorvägar är 110 kilometer i timmen, och alla som fått böter har också fått en straffsanktion. Har föraren exempelvis kört 130 får denne böter på att ha kört i 10 kilometer i timmen för fort, snarare än 20.

Den tredje tolkningen är att den som kört fortare än 120 medvetet brutit mot att man måste följa den hastighetsgräns som står på skyltarna.

Men i fallet kring domen i Linköping är den inte att se som prejudicerande, för det måste fortköraren bli fälld i hovrätten. 

 Den första mars kommer ett klargörande från regeringen i trafikförordningen. 

 – Det man tittat efter har varit att ta bort delar där man hänvisar till olika föreskrifter. Det är ett förtydligande eftersom man skrivit det så konstigt att det skulle kunna misstolkas, säger Anders Arvidsson till Teknikens Värld.

Fortfarande inga hastighetskontroller

 Men fram till klargörandet kommer polisen inte att kontrollera hastigheten på 120-vägar, konstateterar Anders Arvidsson.

 – Tills att regeringens klargörande kring reglerna så ville vi inte att det skulle rapporteras in några förseelser som vi inte haft möjlighet att ge böter för. Då hade man fått undanröja alla de här ärendena. Blir det en prejudicerande dom får man följa det. 

 Undantaget gäller E6 i Halland som har variabel hastighet och därmed går under en annan del i trafikförordningen. 

 Teknikens Värld har sökt Johan Bülow.