Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Mattias Rabe

Människors övervikt härleds till trafiken

Bilar anses vara roten till mycket ont och nu har man funnit ett samband mellan buller från bland annat bilar och människors övervikt.

Bilar och andra motorfordon är ständigt under lupp. Bilars avgaser sägs påverka människor i hög utsträckning, enbart Europas dieselbilar är enligt studier orsaken till över tio tusen förtida dödsfall, och avgaserna i kombination med trafikbuller har bevisats leda till större utbredning av demenssjukdomar. Buller har i studier också bevisats ge ökad risk för hjärtinfarkt, stress och sömnstörningar.

Nu visar en ny studie, utförd på drygt fem tusen personer i fem kommuner i Stockholm, att människor som bor vid gator med mycket trafikbuller i genomsnitt får större midjemått än personer vid gator med lugnare trafiksituation. Dock visar studien att trafikbuller inte leder till lika utökat midjemått som hos personer som störs av flygbuller.

– Att det framför allt är midjemåttet som ökar är ett tecken på att problemet är stressrelaterat. Övervikt som har med stressmekanismer att göra ger mera bukfetma, säger Göran Pershagen, professor i miljömedicin vid Karolinska institutet, till TT.

Foto: Mohamed Hassan

Studien baseras på förhållanden mellan 1991 och 2006 och påbörjades som en undersökning om diabetes. I studien har hänsyn tagits till andra riskfaktorer som påverkar människors viktutveckling.

Världshälsoorganisationen WHO skärpte under 2018 riktvärdena för trafikbuller i bostäder, dock sänkte Sverige samma riktvärden ett år tidigare för att underlätta för nybyggnation av bostäder.

Medan WHO:s riktvärde är 50 decibel, medelvärde mätt under ett dygn vid bostadens fasad, är Sveriges riktvärde 60 decibel. Decibelskalan är logaritmisk vilket innebär att en ökning med tio decibel är en tiofaldig effektökning av ljudbilden.

– Vi bygger in oss i framtida bekymmer, säger Kerstin Persson Waye, professor i arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet, till TT.

Utan att forskare har kunskap om varför är människor numera mer känsliga för låga bullernivåer än förr. Man tror att det kan ha ett samband med den större stresspåfrestning som samhället upplever i allmänhet.

Trafikbuller och hälsa

Det är känt att buller från transporter ger negativa effekter på människors hälsa, även vid måttliga nivåer.

Olika trafikslag är olika störande. Buller från flyg är mera skadligt än buller från tåg eller vägtrafik.

De svenska bullerkraven mildrades 2017. Men världshälsoorganisationen WHO gick 2018 åt andra hållet, med skärpta riktvärden.

WHO tillåter högst 50 decibel från vägtrafik vid bostäder, som medelvärde under ett genomsnittligt trafikdygn. Det motsvarar ungefär bullret vid en normal, inte tätt trafikerad, stadsgata.

Svenska regler tillåter 60 decibel från vägtrafik, utan särskild bulleranpassning. Decibelskalan är logaritmisk. En ökning med tio decibel motsvarar en tiofaldig ökning av antalet bullrande fordon.

Sambandet mellan vägtrafikbuller och ökad risk för hjärtinfarkt har fastställts av en rad studier.

Forskning har även visat ökad risk för högt blodtryck, stroke, övervikt och åldersdiabetes. Orsakssambanden är inte helt klarlagda, men man tror att effekterna beror på att buller orsakar stress och sömnstörningar.

Källa: Karolinska institutet och Göteborgs universitet via TT