Foto: Pexels

Regeringen vill ge cyklister större frihet i trafiken

Regeringspartierna vill främja cyklandet i Sverige och har därför lagt fram en nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling. Bland annat vill regeringen ge cyklisterna större frihet ute på vägarna.

Enligt Trafikanalys har cyklandet i Sverige minskat sedan mitten av 1990-talet. 2014 cyklade svenskarna i genomsnitt 530 000 mil – om dagen! Det är en nedgång med 16 procent jämfört med 1995. Den trenden vill regeringen vända genom att lyfta fram cykelns roll i samhällsplaneringen och få människor att välja cykeln framför bilen vid resor där valmöjligheten finns. Positiva effekter av detta ska då vara att trängseln i tätorter minskar och att miljöpåverkan vid resor blir mindre. Men även folkhälsan uppges vara ett skäl till att de vill få till stånd förändringen.

Som en del i denna strategi har regeringen nu lagt fram förslag som, om de går igenom, införs den 1 januari 2018. Bland förslagen hittar vi exempelvis upphävning av förbudet av cykling på väg med hastighetsbegränsning på högst 50 km/h när det finns intilliggande cykelbana.

Enligt Dagens Nyheter har regeringen formulerat förslaget som följer: ”Om särskild försiktighet iakttas får cyklande som fyllt 15 år använda körbanan även om det finns en cykelbana under förutsättning att den högsta tillåtna hastigheten på körbanan inte är högre än 50 kilometer i timmen”.

Bland de andra förslagen finns att cyklister ska få svänga höger i en korsning trots att det är rött ljus, alltså enligt samma mall som i USA fast där gäller det även bilar, och att särskilda cykelgator ska införas med en maximal tillåten hastighet på 30 km/h. På denna cykelgata ska motordrivna fordon, exempelvis bilar, få framföras men anpassa hastigheten till cyklisterna som dessutom har företräde. Väjningsplikt gäller för motordrivna fordon. Cykelgatan blir lite av en gårdsgata men för cyklister och med högre hastigheter (inom ett område som märkts som gårdsgata får bilar köra maximalt i gångfart).

Organisationen Svensk Cykling är dock inte helt nöjda med regeringens förslag:

– Regeringen är på tok för feg. Att i ett avgörande strategidokument inte slå fast ett mål är ödesdigert, och hela produkten tappar i tyngd. Vad vill regeringen uppnå? En rimlig ambition tycker vi är en fördubblad andel cyklister under en viss tidsperiod – säg till år 2025. Hälften av alla bilresor är under fem kilometer, så det vore ju inte orimligt, säger Klas Elm, vd för Svensk Cykling, och fortsätter:

– Det viktigaste verktyget regeringen har är naturligtvis resurser. Men utöver de 100 miljoner som regeringen satsar 2017 och redan beslutade stadsmiljöavtal, står inget om hur tillräckliga resurser ska öronmärkas för lyckas öka cyklandet.