Foto: Mattias Rabe

Svenska vägar kommer att bli sämre

Det svenska vägnätet är inte sällan utskällt av bilisterna, men Motormännens senaste undersökning visar att kvaliteten generellt är hög. Eftersatt underhåll kommer dock att leda till sämre vägar framöver.

Motormännens Riksförbund har för fjärde året granskat standarden på det svenska vägnätet. 7 300 mil Europa-, riks och länsvägar har undersökts, från landets södra till norra delar. Vad gäller länsvägarna har endast de primära (länsvägsnummer mellan 100 och 499) tagits med i undersökningsmaterialet, inte de sekundära och tertiära (länsvägsnummer från 500 och högre) som utgjorde cirka 1 660 mil av de undersökta vägarna.

Granskningen visar att vårt lands vägnät generellt håller en hög standard. Faktiskt klassades standarden som något bättre än i fjolårets granskning. I år underkändes 1,0 procent av Europavägarna, 0,7 procent av riksvägarna och 1,5 procent av länsvägarna. Det kan jämföras med fjolårets motsvarande siffror; 1,3 procent av Europavägarna, 0,9 procent av riksvägarna och 2,1 procent av länsvägarna.

En annan detalj som synliggörs av undersökningen är att skillnaderna på vägarnas standard mellan norr och söder är stora. Det är enligt rapporten påtagligt sämre standard i skogs- och glesbygdslän, men även Europavägarna runt de stora städerna visar på ökad förslitning och ojämnhet.

Och bättre vägar lär vi inte få se i Sverige:

– Vi är mycket kritiska till att regeringen inte ens satsar medel på vägunderhåll så att det täcker inflationen. I den nationella planen för 2018-2029 menar Trafikverket att vägkvaliteten ytterligare kommer att försämras. Samtidigt höjs beskattning av personbilstrafiken varje år, säger Carl Zeidlitz som är trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

En slät bit motorväg i södra Tyskland, dock med stillastående kö. Med det inte sagt att tyska vägar alltid är släta, för det är de inte. Foto: Mattias Rabe

Bland de 20 sämsta riks- och länsvägarna ligger 80 procent av dem (16 st) norr om Dalälven eller i Värmland. Den Europaväg som håller klart sämst standard är E45 genom inlandet. Det är inte första gången som E45 klassas som sämst.

Men även E4 och E20 i Stockholms län samt E6/E20 i Skåne har försämrats påtagligt på senare tid.

– Dåliga vägar betyder ökade driftskostnader för staten och försämrad trafiksäkerhet för den enskilde. Det innebär också längre restider, ökade fordonsskador och ökade kostnader för såväl företagens som hushållens transporter. Det är en ren baklängesaffär att spara på nödvändigt vägunderhåll, säger Carl Zeidlitz.

Motormännen lyfter upp vad försämrat underhåll leder till rent konkret, utöver kraftigt ökade kostnader i både det korta och långa perspektivet. Vinterväghållningen försvåras på grund av skrovliga vägytor, sprickor i asfalten som samlar vatten som sedan fryser till is och ytterligare förvärrar skadorna.

I den interaktiva kartan nedan kan du enkelt se vilken kvalitet de olika vägavsnitten i Sverige håller enligt Motormännens senaste undersökning.

Hela Motormännens undersökning kan du ta del av i PDF-format här.