Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: VTI & Shutterstock

Regeringen föreslår skattelättnader för arbetsresor

Det befintliga regelverket för att få skatteavdrag för resor till och från arbetet föreslås nu göras om. Regeringen vill att reglerna förenklas och att de blir avståndsbaserade och färdmedelsneutrala.

Regeringen har skickat ur en promemoria på remiss gällande reglerna för skattereduktion av arbetsresor. Med förslaget ska fler pendlare få skattelättnad jämfört med dagens reseavdrag och beräkningen ska bli enklare.

Förslaget innebär en omfördelning av resurser från personer som bor i storstäder till de som bor i övriga delar landet.

– Vi vill att fler ska kunna ta del av subventionen för arbetsresor. Med vårt förslag får också butiksbiträdet som bor i Sävar och tar bussen till Umeå eller undersköterskan som tar pendeltåget från Nynäshamn till Södersjukhuset en skattereduktion, säger biträdande finansminister Åsa Lindhagen (MP).

Regeringen föreslår i förslaget att dagens reseavdrag ersätts med en skattereduktion som är avståndsbaserad och färdmedelsneutral. Den nya modellen ska beräkna storleken på reduktionen med avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen. Färdmedel och kostnaderna för resorna ska inte ha någon betydelse.

– Det nuvarande reseavdraget är krångligt och omodernt och ger upphov till mycket fel. Tanken med det nya förslaget är att enbart antalet resor behöver deklareras. Det innebär så klart en kraftig förenkling, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S).

Det föreslås däremot att man ska ha rätt till skattereduktion enbart baserat på avståndet, men att gränsen föreslås vara olika beroende på var i landet man bor. Syftet är att spegla tillgången till kollektivtrafik schablonmässigt.

Föreslagna nivåer

Skattereduktionen föreslås utgå med fem kronor per mil för den del av resan som överstiger 1,5 mil enkel väg (tre mil i vissa storstadskommuner). Skattelättnad ska ges upp till en övre avståndsgräns på åtta mil enkel väg. Utgifter för väg-, bro- och färjeavgifter ingår, men inte trängselskatt. Särskilda regler ska gälla för de som använder egen bil på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Finansdepartementet räknar med att runt 1 160 000 personer kommer kunna få skattereduktionen 2023. Det är cirka 260 000 fler personer jämfört med dagens avdrag. De som gynnas mest är de som reser till arbetet relativt billigt, till exempel genom samåkning. Man bedömer att förändringarna kan leda till att vissa börjar åka kollektivt i stället för med bil, vilket anses minska utsläppen.

– Syftet med förslaget är att skattelättnaden på ett bättre sätt ska gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar, och samtidigt vara enklare än nuvarande system att tillämpa, administrera och kontrollera, säger Åsa Lindhagen.

Det nya förslaget innebär också att skattelättnaden kommer bli oberoende av inkomst och marginalskatt, vilket regeringen menar är mer rättvist. För att ha rätt till skattelättnad krävs att man har minst 30 resdagar per år och skattereduktionen beräknas utifrån det verkliga antalet resdagar under året, dock högst 210 dagar.

Skillnad på skattereduktion och -avdrag

En skattereduktion visar hur många kronor mindre i skatt du ska betala. Ett avdrag görs tidigare i skatteberäkningen. Förenklat behöver du inte betala skatt för din inkomst motsvarande avdraget.

 

Ett avdrag har olika värde för olika personer (högre inkomst, större skattelättnad), medan en skattereduktion med ett särskilt belopp har samma värde för alla.

Flera utredningar har under de senaste åren föreslagit att reseavdraget ska ses över. Dagens system är krångligt och reseavdraget är ett av de avdrag som ger upphov till flest fel i inkomstdeklarationen. Enligt Skatteverket uppgick felen till 1,8 miljarder kronor varje år mellan 2014 och 2016.